Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia szkolne

 1. Wnioski o stypendia szkolne należy składać  pedagogowi w terminie do 15 września 2023 r.(w przypadku utraty dochodu uczeń może ubiegać się o stypendium szkolne po terminie przewidzianym ustawą).
 2. Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Grudziądza.
  1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca
   do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż
    
   600,00 zł/m-c/osoba w rodzinie.
  2. Dochód na członka rodziny oblicza się na podstawie uzyskiwanych dochodów
   i świadczeń w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

   Do dochodu wlicza się wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne, wypłacane „powtarzalnie” (zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek
   z tytułu rodziny wielodzietnej, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp).
  3. Do dochodu nie wlicza się świadczenia „500+”/”800+” oraz świadczeń  o charakterze jednorazowym: na zakup podręczników szkolnych, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, odlicza się także dotacje celowe z MOPR, a także alimenty płacone na rzecz kogoś, dotacje celowe -w tym z tytułu bezrobocia z MOPR itp.
  4. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników, przyborów szkolnych, pomocy edukacyjnych dla uczniów.
  5. Wnioskodawcy są zobowiązani do dostarczania i pozostawienia w dokumentacji oryginałów imiennych rachunków/faktur VAT a nie paragonów; dostarczenie rachunków/faktur przed wypłatą świadczenia).

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia)

 1. wniosku
 2. zaświadczenie z USC zawierającego informację o zameldowaniu  osób
  w gospodarstwie domowym ucznia,
 3. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :
  1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach
  2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy
   (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
  3. zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
   o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).
  4. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych
  5. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPR – funduszy alimentacyjny
  6. odcinek renty/emerytury

 

Zasiłek szkolny

Wniosek należy złożyć do  pedagoga/psychologa szkolnego
w terminie DO DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA ZDARZENIA.

 1. Zasiłek można przyznać uczniom, którzy nie spełniają kryterium dochodowego,
  lecz nagle znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
  o charakterze edukacyjnym
 3. Zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na CELE EDUKACYJNE wydatków, po ich udokumentowaniu, dlatego też przed wypłatą świadczenia należy dostarczyć  oryginały imiennych rachunków/faktur VAT a nie paragonów.
 4. Zasiłek nie może być wykorzystany na zakup odzieży tzw. codziennej.

zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
 • innych„nieprzewidzianych” sytuacji losowych (np.: pożar, zalanie domu)

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Grudziądza
 • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych w ramach Narodowego Programu Stypendialnego można uzyskać u pedagoga bądź psychologa szkolnego. 

Dożywianie uczniów

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie rodzinom, których dochód nie przekracza 900 zł / osobę. Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. Decyzję o otrzymanym świadczeniu dla dziecka należy przedłożyć w szkole.